Sklep
internetowy

www.sklep.firmaszmidt.pl
Sprawdź

Dane osobowe

Od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem , w związku z tym informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest Firma Szmidt z siedzibą ul. Kleczewska 29, 62 - 561 Ślesin, adres e-mail: firmaszmidt@firmaszmidt.pl. Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania lub podjęcia innych czynności niezbędnych do realizacji zawartej z Tobą umowy oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy lub świadczyć określonych usług. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, a także z innych źródeł, zgodnie z prawem oraz na podstawie umów z partnerami. Tymi innymi źródłami mogą być źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG. W każdym ze wskazanych przypadków weryfikujemy czy mamy podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, partnerzy handlowi, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, inne uprawnione podmioty, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.
Szybki kontakt
Biuro:
Firma Szmidt Sp. z o.o.
Biskupie 11, 62-561 Ślesin

NIP 6653047122
tel. 63 270 40 23, tel. 63 270 48 86
Copyright by Firma Szmidt Wszelkie prawa zastrzeżone.